Jak rozwijać działania w ramach wolontariatu?

Opublikowano: 01 sierpień 2018

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr n. med. Marii Wieteskiej pt. "Jak rozwijać działania w ramach wolontariatu?"

 

 

Kwartalnik Medicus Mundi Polonia

Opublikowano: 14 wrzesień 2017

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym kwartalnikiem Medicus Mundi Polonia.

 

Artykuł dr Barbary Filipiak

Opublikowano: 16 sierpień 2017
 

Skuteczne zapobieganie zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i związanej z tym bakteriemii – czy to możliwe?

Opublikowano: 14 maj 2014
Bakteryjne zapalenie opon i bakteriemia, będąca jego powikłaniem są ważną przyczyną chorobowości i śmiertelności zwłaszcza wśród małych dzieci, poniżej 2 roku życia, które jeszcze nie w pełni wykształciły wszystkie mechanizmy odpornościowe. Właśnie z tego względu odpowiedź immunologiczna na otoczkowe antygeny Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis oraz Streptococcus pneumoniae stwarza ryzyko zachorowania na ciężkie zapalanie opon i rozwój związanych z nim powikłań.
 
W The Lancet Infectious Diseases opublikowano wyniki retrospektywnego badania oceniającego liczbę przyjęć do szpitala dzieci z powodu bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w Wielkiej Brytanii, w ciągu ostatnich 50 lat. Zauważono drastyczny spadek rozpoznań zapalenia opon od momentu wdrożenia powszechnych szczepień przeciwko bakteriom otoczkowym (HiB, serogrupa C meningokoków oraz siedmiowalentna szczepionka przeciw streptokokom). Badanie opublikowane w The Lancet wykazało wyższą częstość klinicznie rozpoznawanego zapalenia opon, niż wynikałoby to z rozpoznań mikrobiologicznych. Wniosek ten dowodzi, że poleganie tylko i wyłącznie na rozpoznaniu mikrobiologicznym może prowadzić do niedoszacowania liczby realnie występujących przypadków.
 
W Wielkiej Brytanii inwazyjna choroba meningokokowa jest najczęstszą przyczyną zapalenia opon wśród dzieci. W większości przypadków wywoływana jest przez serogrupę B Neisseria meningitidis. Rozwój szczepienia przeciwko serogrupie B jest trudny z uwagi na brak immunogenności polisacharydów otoczkowych. W Europie niedawno zarejestrowano szczepionkę bazującą na białkach otoczki zewnętrznej. Badania dowodzą, że charakteryzuje się 75% skutecznością przeciwko szczepom występującym w Wielkiej Brytanii.
 
Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych charakteryzuje się największą śmiertelnością u dzieci. Mimo powszechnie dostępnej szczepionki siedmiowalentnej w Stanach Zjednoczonych, nadal najczęstszą przyczyną zgonów dzieci w tym kraju z powodu zapalenia opon są pneumokoki, głównie te serotypy, których nie obejmuje szczepienie. 13 walentna szczepionka została wprowadzona do użytku w Wielkiej Brytanii w 2011 roku,  jednak istnieje jeszcze co najmniej 80 innych serotypów pneumokoków nie objętych szczepieniem.
 
Nadzór nad chorobą powinien obejmować populacje szczepione i nieszczepione. Skonigowane szczepionki nie tylko zapobiegają rozwojowi choroby, ale pozwalają zwalczać również bezobjawowe nosicielstwo. Spadek zachorowań wśród dziecipotencjalnie zmniejszy również liczbę nowych przypadków zachorowań wśród dorosłych.
 
Wprowadzenie skoniugowanej szczepionki przeciwko Hib, meningokokom serogrupy C oraz siedmiowalentnej i trzynastowalentnej szczepionki przeciwko streptokokom znacząco zmniejszyło liczbę przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i bakteriemii u dzieci. Potrzebne są jednak dalsze badania nad rozszerzeniem zakresu stosowanych szczepień dla lepszej kontroli tych ciężkich zakażeń.
 
oprac. lek. Szymon Nowak
źródło: Riordan A., Preventing meningitis and septicemia: are we nearly there yet?, The Lancet, Vol. 14, Maj 2014
 
 

Skojarzone użycie inaktywowanych i doustnych szczepień przeciwko polio w obozach uchodźców – Kenia 2013

Opublikowano: 29 marzec 2014
Od momentu wdrożenia Globalnego Programu Eradykacji Polio w 1988 roku, tylko w trzech krajach na świcie notowano ciągłą transmisję dzikich szczepów wirusa – w Afganistanie, w Pakistanie i  w Nigerii. W okresie kwiecień-grudzień 2013 doszło do rozszerzenia ogniska polio w Nigerii oraz  zanotowano 194 przypadki porażenia powodowanego polio w Somalii, 14 przypadków w Kenii i 9 przypadków w Etiopii. Kenia w odpowiedzi uruchomiła po raz pierwszy program skojarzonego szczepienia (doustne + domięśniowe – szczepionka inaktywowana), które zastosowano u 126 tys. dzieci przebywających w obozach dla uchodźców somalijskich na granicy kenijsko-somalijskiej. Obserwacje prowadzone w trakcie trwania programu wykazały możliwości skutecznej immunizacji ponad 90% populacji, minusem są jednak wyższe koszty niż w przypadku stosowania tylko szczepienia doustnego.
 
Akcja szczepień była przeprowadzona przez 299 zespołów, w skład których wchodził pracownik medyczny, odpowiedzialny za podanie szczepienia inaktywowanego, oraz dwóch lub trzech wolontariuszy, którzy podawali szczepionkę doustną, mobilizowali rodziców do poddania dzieci szczepieniom, oraz oznaczali dzieci już zaszczepione. Koszt jednej szczepionki inaktywowanej to $2.09, natomiast jedna szczepionka OPV kosztuje zaledwie $0.14. Całkowity koszt prowadzenia kampanii szczepienia skojarzonego w przeliczeniu na jedno zaszczepione dziecko wyniósł $3.27. W obozach dla uchodźców 92.8% dzieci, którym zaproponowano szczepienie, zostało mu poddanych. Podczas prowadzonych wcześniej akcji podawania tylko szczepienia doustnego 97.2% dzieci. Różnica może wynikać z pewnych obaw opiekunów przed szczepieniem podawanym podwójną drogą, mimo informacji o jego wyraźnie większej skuteczności. Podawanie szczepienia drogą doustną i pozajelitową generuje odpowiedź humoralną i śluzówkową, co ma szczególnie ważne znaczenie w przypadku populacji o wysokim ryzyku zachorowania.
 
Zastosowanie skojarzonego szczepienia, nie powodowało zmniejszenia liczby zaszczepionych dzieci podczas następnej akcji, w lutym 2014, którą przeprowadzono tylko przy użyciu szczepienia doustnego.
 
oprac. lek. Szymon Nowak
źródło: Sheikh M.A. et al. „Combined Use of Inactivated and Oral Polivirus Vaccines in Refugee Camps and Surrounding Communitites – Kenya, December 2013”, MMWR 2014, Vol. 63, No. 11
 
 

Powikłania biegunki podróżnych

Opublikowano: 13 październik 2013
W najnowszym numerze Journal of Travel Medicine (wrzesień 2013) znajdziemy ciekawy artykuł mówiący o możliwych powikłaniach biegunki podróżnych, będącej częstą przypadłością ludzi podróżujących do krajów odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej. Szacuje się, że 30-70% podróżnych doświadcza biegunki w zależności od miejsca do którego podróżują oraz pory roku. 80-90% przypadków wynika z zakażenia wody, żywności przez bakterie lub toksyny bakteryjne (szczepy Escherichia coli). Biegunka ma najczęściej ostry, samoograniczający się przebieg (objawy ustępują w ciągu 1-5 dni). Autorzy artykułu opisują trzy możliwe powikłania związane z zachorowaniem na biegunkę podróżnych: reaktywne zapalenie stawów, zespół Guillain-Barré oraz poinfekcyjny zespół jelita drażliwego.
 
Reaktywne zapalenie stawów rozpoczyna się najczęściej bólami stawowymi w okresie 1-4 tygodni od infekcji jelitowej. Czasem choroba zajmuje tylko jeden staw, jednak najczęściej ma przebieg wielostawowy (zwykle zajmuje stawy kończyn dolnych). Czasami objawom stawowym towarzyszą objawy zapalenia błony naczyniowej oka, spojówek, czy cewki moczowej. Patogenami najczęściej związanymi z występowaniem reaktywnego zapalenia stawów są: Salmonella enteritidis, Shigella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp. (odpowiadają za ok. 52% przypadków choroby).  Wśród czynników predysponujących do zachorowania wymienia się antygen HLA B27 (obecny u 6% populacji, 50% pacjentów chorujących na reaktywne zapalenie stawów). Autorzy artykuły przypominają również o innych antygenach układu HLA (B7, B22, B40), które mogą wykazywać reakcję krzyżową z antygenem B27 predysponując tym samym do reaktywnego zapalenia stawów. Patogeneza reaktywnego zapalenia stawów opiera się na indukcji bezpośredniej odpowiedzi zapalnej w kierunku antygenów bakteryjnych, które przenikają z przewodu pokarmowego i docierają do tkanek stawu, lub pośrednio w kierunku antygenów ludzkich, wykazujących reakcję krzyżową z antygenami bakteryjnymi (zjawisko mimikry).
 
Zespół Guillain-Barré wynika z autoimmunologicznej odpowiedzi skierowanej przeciwko antygenom nerwów obwodowych, prowadzącej do postępującego osłabienia mięśni. Wyróżnia się trzy typy zespołu Guillain-Barré: ostra zapalna demielinizacyjna poliradikuloneuropatia, ostra ruchowa aksonalna neuropatia, ostra ruchowo-czuciowa aksonalna neuropatia. Częstość występowania zespołu GB wynosi 1-2 przypadki na 100 000. Zespół GB charakteryzuje się występowaniem uogólnionego, symetrycznego osłabienia mięśni, drętwienia, parestezji. Może dojść do zajęcia nerwów czaszkowych oraz nerwów zaopatrujących mięśnie oddechowe. Często współwystępują objawy autonomiczne: tachykardia, nadciśnienie tętnicze, hipotensja ortostatyczna, zatrzymanie moczu, niedrożność.  Objawy pojawiają się zazwyczaj od 1 do 3 tygodni od infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Po ustąpieniu okresu ostrego, objawy zespołu GB stopniowo ustępują. Część pacjentów wraca do pełnej sprawności, jednak około 20% pozostaje w pewnym stopniu niesprawna. Najczęściej spotykanym zakażeniem jelitowym związanym z występowaniem zespołu GB jest zakażenie Campylobacter (1 na każde 1000 przypadków). Patogeneza zespołu GB, podobnie jak reaktywnego zapalenia stawów wiąże się najprawdopodobniej z mimikrą antygenową. Dochodzi do produkcji autoprzeciwciał, aktywacji limfocytów T, które są skierowane przeciwko antygenom mieliny, upośledzając mechanizm przewodzenia impulsów nerwowych.
 
Poinfekcyjny zespół jelita drażliwego również może występować jako powikłanie biegunki podróżnych. Najczęściej ma postać przewlekłej biegunki, dyskomfortu w jamie brzusznej, oraz generalnie zmian w funkcjonowaniu jelita grubego, obserwowanych przez lekarzy u pacjentów wracających z tropiku.  Do rozpoznania poinfekcyjnego zespołu jelita drażliwego muszą być spełnione III kryteria rzymskie poprzedzone epizodem infekcji jelitowej. Poinfekcyjny zespół jelita drażliwego rozpoznawano u 4% do 32% chorych po infekcji jelitowej (różnica może wynikać z kryteriów rozpoznania choroby, metod używanych do diagnostyki zespołu jelita drażliwego). Do czynników ryzyka zachorowania na poinfekcyjny zespój jelita drażliwego zalicza się stres i sytuacje wywołujące lęk, młody wiek pacjenta. Patogeneza podobnie jak w przypadku reaktywnego zapalenia stawów i zespołu GB wynika z pewnej dysregulacji układu odpornościowego, ale nie jest bezpośrednio związana z mimikrą antygenową. U pacjentów może dochodzić do zaburzeń wygaszania odpowiedzi immunologicznej, co prowadzi do przetrwałego zapalenia i zaburzeń bariery jelitowej. Przewlekły proces zapalny błony śluzowej jelita może prowadzić do uszkodzenia komórek nerwowych i mięśniówki jelit, co daje objawy zespołu jelita drażliwego.
 
Podsumowując biegunka podróżnych może prowadzić co ciężki, przewlekłych powikłań. Celem ograniczenia liczny powikłań należy zweryfikować strategie leczenia i profilaktyki biegunki podróżnych.
 
oprac. lek. Szymon Nowak
źródło: Bradley A. i wsp.; „Post-Infectious Sequelae of Traveler’s Diarrhea”; Journal Of Travel Medicine, Vol. 20, Issue 5
 
 

Strona 1 z 12